EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

GDPR - Pro osoby zapojené do dražby prováděné soudním exekutorem

Informace o zpracování osobních údajů pro osoby zapojené do dražby prováděné soudním exekutorem

dle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR")

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Pavel Tintěra, Exekutorský úřad Rakovník, se sídlem Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník, IČ: 45811423, e-mail: podatelna@eurakovnik.cz, tel. + 420 313 251 251, webové stránky: www.eurakovnik.cz (dále jen "Správce").

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jméno, adresa, e-mail: poverenec@eurakovnik.cz, tel. + 420  (dále jen "Pověřenec"). Kontaktní údaje Pověřence jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Správce www.eurakovnik.cz pod záložkou GDPR. 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování

Osobní údaje účastníků exekuční dražby (dražitelů) a jejich zástupců, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti - provedení exekuční dražby movitých a nemovitých věcí povinného, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje osob provádějících ověření podpisu, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti - provedení exekuční dražby movitých a nemovitých věcí povinného, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje soudních znalců a jejich konzultantů, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti - provedení exekuční dražby movitých a nemovitých věcí povinného, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje soudního exekutora a zaměstnanců soudního exekutora, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti - provedení exekuční dražby movitých a nemovitých věcí povinného, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje spoluvlastníků dražených věcí, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti - provedení exekuční dražby movitých a nemovitých věcí povinného, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje navrhovatelů dražeb v rámci jiné činnosti soudního exekutora, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného provedení dražby movitých a nemovitých věcí v rámci jiné činnosti soudního exekutora, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje osob, jichž se týká jiná činnost soudního exekutora, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného provedení dražby movitých a nemovitých věcí v rámci jiné činnosti soudního exekutora, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje možných zájemců o dražbu nemovitých věcí (především vlastníků okolních nemovitých věcí), jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného provedení dražby nemovitých věcí a zvýšení prodejnosti dražených nemovitých věcí, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje možných zájemců o dražbu movitých věcí, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného provedení dražby movitých věcí a zvýšení prodejnosti dražených movitých věcí, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění právní povinnosti, výkon veřejné moci a v případě jiné činnosti soudního exekutora rovněž plnění smlouvy.

V případě možných zájemců o dražbu nemovitých věcí (především vlastníků okolních nemovitých věcí) je právním základem zpracování osobních údajů rovněž oprávněný zájem Správce na zvýšení prodejnosti dražených nemovitých věcí. U možných zájemců o dražbu nemovitých věcí jsou zpracovávány pouze kontaktní údaje zjištěné z katastru nemovitostí a zásah do práv těchto osob je tedy minimální.

V případě možných zájemců o dražbu movitých věcí je právním základem zpracování osobních údajů rovněž souhlas Subjektu údajů. U možných zájemců o dražbu movitých věcí jsou zpracovávány pouze kontaktní údaje sdělené Subjektem údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora - provedení dražby movitých a nemovitých věcí, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Dražitelé a jejich zástupci

 • jméno, příjmení, titul, obchodní firma,
 • datum narození, rodné číslo, číslo OP případně jiného průkazu totožnosti,
 • adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince,
 • IP adresa, identifikátor na portálu www.eurakovnik.cz, identifikátor v konkrétní dražbě,
 • údaj o zastoupení,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • číslo bankovního účtu.

Osoby provádějící ověření podpisu

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození, identifikační číslo,
 • adresa trvalého pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa.

Soudní znalci a jejich konzultanti

 • jméno, příjmení, titul,
 • identifikační číslo,
 • adresa trvalého pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa.

Soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora

 • jméno, příjmení, titul,
 • adresa sídla.

Spoluvlastníci dražených věcí

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození, rodné číslo,
 • adresa uvedená v katastru nemovitostí,
 • údaje o majetku,
 • spisová značka/číslo jednací případné exekuční věci spoluvlastníka.

Navrhovatelé dražeb v rámci jiné činnosti soudního exekutora

 • jméno, příjmení, titul, obchodní firma,
 • rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, číslo OP,
 • adresa trvalého pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince,
 • spisová značka/číslo jednací jimi vedené věci,
 • údaj o zastoupení,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • číslo bankovního účtu.

Osoby, jichž se týká jiná činnost soudního exekutora

 • jméno, příjmení, titul, obchodní firma, státní občanství,
 • datum narození, rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, adresa sídla, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince,
 • údaje o majetku (předmět dražby),
 • spisová značka/číslo jiné činnosti soudního exekutora, spisová značka řízení, případné číslo jednací rozhodnutí včetně označení jeho původce,
 • údaj o zastoupení.

Možní zájemci o dražbu nemovitých věcí

 • jméno, příjmení, titul,
 • adresa uvedená v katastru nemovitostí,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa.

Možní zájemci o dražbu movitých věcí

 • jméno, příjmení, titul,
 • kontaktní adresa,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

 • AURA, s.r.o., informační systém Soudní exekutor,
 • EDEN, dražební portál elektronických dražeb
 • BeLa účetnictví, s.r.o., účetní,
 • CB Computers v.o.s., správce počítačové sítě,
 • Česká pošta, s.p.,
 • iDEMAX s.r.o., správce úřední desky, 
 • Exekutorská komora České republiky

Správce dále předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

V případě vydražitele nemovitých věcí jsou osobní údaje dále předávány Katastru nemovitostí.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řádnému výkonu exekuční činnosti nebo jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy, tj. vždy minimálně po dobu trvání exekuce nebo po dobu provádění jiné činnosti soudního exekutora. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu, po kterou je Správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (účetní a daňové předpisy; zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; občanský soudní řád; exekuční řád a stavovské předpisy).

Podle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu (příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád) činí skartační lhůta:

 • u exekutorských zápisů 70 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán,
 • u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora nebo soudu, pokud jsou veřejnými listinami, 50 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s tímto dokumentem či listinou uložen do spisovny,
 • u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora 10 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s touto písemností uložen do spisovny.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zapracování osobních údajů, které je založenona veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo oprávněném zájmu Správce dle čl. 21 GDPR.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Subjektu údajů, má tento možnost souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje ÚOOÚ jsou - Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ (pro případ, že osobní údaje nejsou získány přímo od Subjektu údajů)

Sdělení účastníků exekučního řízení a třetích osob. Sdělení státních orgánů.

Odpovědi na žádosti Správce o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Lustrace Subjektu údajů ve veřejných rejstřících a katastru nemovitostí.

Lustrace Subjektu údajů prostřednictvím internetu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.