EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

INFORMACE O EXEKUCI PRO DLUŽNÍKY

Pokud jste obdrželi jako osoba povinná (dlužník) vyrozumění o zahájení exekuce, výzvu k úhradě exekuce nebo exekuční příkaz a chcete-li se včas, řádně a s co nejmenším finančním dopadem s nařízením exekuce vyrovnat, přečtěte si pečlivě následující řádky.

Přestože je exekuce nazývána nuceným výkonem exekučních titulů, můžete jako povinný dobrovolně významně přispět k jejímu hladkému průběhu a tím k rychlému vyřešení nepříjemné situace.

Máte-li dostatek finančních prostředků, uhraďte přímo Exekutorskému úřadu neprodleně svůj závazek včetně příslušenství a nákladů exekuce. V případě, že nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků, kontaktujte exekutorský úřad a snažte se dohodnout na přijatelné formě splátek. Včas a řádně plňte dohodnuté splátky, popř. dle možností splácejte i větší částky peněz.  

Chcete zaplatit? Chce požádat o splátkový kalendář?

Při exekuci na nepeněžité plnění dobrovolně splňte svoji povinnost. Nucený výkon výrazně zvyšuje náklady na jeho provedení, které budete muset zaplatit.

Včas přebírejte veškeré zásilky, dbejte písemných pokynů a odpovídejte na dotazy exekutora. Pečlivě se řiďte poučeními exekutora nebo soudu.

Bez zbytečného odkladu informujte Exekutorský úřad o svých majetkových poměrech a o svém zdroji příjmů. Včas a řádně předkládejte patřičné doklady související s průběhem exekuce.
Vyvarujte se úkonů, které zcela neodůvodněně prodlužují exekuční řízení a v důsledku navyšují náklady na jeho provedení. 

Potřebujete vzor návrhu, plné moci, či jiné listiny? Potřebujete vyplnit úřadem požadovaný formulář?

Mějte na paměti, že jen aktivní a vstřícná spolupráce, komunikace s Exekutorským úřadem a plnění dohodnutých postupů je zárukou bezproblémového provedení exekuce. Opačný postup je většinou pouze zdrojem napětí, zbytečných průtahů a vyšších nákladů, které jdou k tíži povinného.

Zdržte se nezákonných projevů vůči exekutorovi a všem zaměstnancům Exekutorského úřadu. Pracovníci Exekutorského úřadu vykonávají veškerou činnost na základě pověření soudem. Ve většině případů nemají k dispozici informace předcházející vzniku exekučního titulu a nemohou posuzovat jeho legalitu.

Chcete nás kontaktovat? Veškeré kontaktní údaje naleznete na jednom místě.

Máte doplňující dotaz

Napište nám svůj doplňující dotaz, odpovíme Vám e-mailem...
Znáte-li spisovou značku konkrétní exekuční věci, vyplňte ji, odpověď bude snazší...