EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

Máte-li jako oprávněná osoba (věřitel, úspěšný žalobce) v ruce vykonatelný exekuční titul a povinný (dlužník, žalovaný) nesplnil dobrovolně to, co mu tímto titulem bylo uloženo, můžete se obrátit na náš exekutorský úřad.

Vykonatelným exekučním titulem je např. rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební nebo směnečný rozkaz) soudu nebo jiného státního orgánu, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, platební výměr, výkaz nedoplatků, popřípadě státním orgánem schválený smír, rozhodčí nález.

Před vlastním podáním návrhu na exekuci je vhodné zvážit, zda pohledávka přiznaná exekučním titulem je fakticky vymahatelná. Pokud povinný nevlastní žádný majetek nebo nemá konkrétní zdroj příjmů, ani exekutor většinou nebývá úspěšný. Vhodná je konzultace s pracovníkem našeho úřadu. 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme či poskytneme jiné informace.

Chcete nás kontaktovat? Veškeré kontaktní údaje naleznete na jednom místě.

Návrh na nařízení exekuce se podává prostřednictvím soudního exekutora, který může vše, co souvisí s podáním návrhu, zajistit. K návrhu na nařízení exekuce je nutné doložit úředně ověřenou kopii nebo originál exekučního titulu, případně plnou moc advokáta, obecného zmocněnce či jiné osoby oprávněné v této záležitosti jednat. 

Velmi důležitá je komunikace mezi oprávněným a exekutorem a poskytování patřičné součinnosti ze strany oprávněného. Vhodné je sdělovat exekutorovi veškeré informace týkající se majetku povinných osob, jejich manželů, či podnikatelské činnosti povinného, kontaktech s povinným a také o případných plněních, které povinný poskytne přímo oprávněnému. Dále je důležité včas přebírat veškeré zásilky, dbát písemných pokynů a odpovídat na dotazy exekutora.

Včasná a přesná spolupráce oprávněného se soudním exekutorem přispěje k pozitivnímu výsledku exekučního řízení.

V případě, že Vám zde nějaká informace chybí, nebo jste se rozhodli podat návrh na nařízení exekuce, můžete kontaktovat pracovníka našeho úřadu, který Vám chybějící informace poskytne nebo s Vámi dohodne další postup. 

Chcete nahlížet do exekučního spisu? Přečtěte si podrobné informace k podmínkám nahlížení.

Co pro Vás můžeme udělat

další činnost exekutora

Dražby na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí

Sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci

Právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu

Úschova peněz, listin a jiných movitých věcí

Zřizování exekutorského zástavního práva

Autorizovaná konverze dokumentů

Máte doplňující dotaz

Napište nám svůj doplňující dotaz, odpovíme Vám e-mailem...