EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

GDPR - Pro účastníky řízení, zástupce účastníků nebo osoby dotčené jinou činností

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky exekučního řízení, jejich zástupce a Osoby dotčené jinou činností soudního exekutora 

dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR")

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Pavel Tintěra, Exekutorský úřad Rakovník, se sídlem Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník, IČ: 45811423, e-mail: podatelna@eurakovnik.cz, tel. + 420 313 251 251, webové stránky: www.eurakovnik.cz (dále jen "Správce").

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jméno, adresa, e-mail: poverenec@eurakovnik.cz, tel. + 420  (dále jen "Pověřenec"). Kontaktní údaje Pověřence jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Správce www.eurakovnik.cz pod záložkou GDPR.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování

Osobní údaje účastníků exekučního řízení, jejich zástupců a osob dotčených jinou činností soudního exekutora, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které Správce získal od Subjektu údajů nebo které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů,
 • zřizování exekutorského zástavního práva,
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu,
 • provádění autorizované konverze dokumentů,
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy,
 • doručování písemností,
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí,
 • sepisování exekutorských zápisů,
 • aj.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění právní povinnosti, výkon veřejné moci a v případě jiné činnosti soudního exekutora rovněž plnění smlouvy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Povinný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, státní občanství, obchodní firma, rodné číslo, datum narození, místo narození, rodinný stav, datum platnosti rodinného stavu, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, bývalé adresy trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, údaje o peněžitých pohledávkách, jiná majetková práva, údaje o plátci příjmů, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů),

další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost, údaj o řidičském oprávnění Subjektu údajů, údaj o tom, zda je Subjekt údajů ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detenci, údaj o existenci smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu).

Manžel/ka povinného

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů),

další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

Oprávněný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, obchodní forma, státní občanství, rodné číslo, datum narození, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. číslo bankovního účtu, spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

Zástupci účastníků řízení

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, IČ, DIČ),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. číslo bankovního účtu, spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

Žadatelé a navrhovatelé jiné činnosti soudního exekutora

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ, číslo OP),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

další údaje potřebné pro řádný výkon jiné činnosti soudního exekutora (např. spisová značka/číslo jednací jimi vedené věci, údaje o majetku, který je předmětem jiné činnosti soudního exekutora, číslo bankovního účtu, údaj o zastoupení).

Osoby, jichž se týká jiná činnost soudního exekutora

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ),

údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

další údaje potřebné pro řádný výkon jiné činnosti soudního exekutora (např. spisová značka/číslo jednací týkající se jiné činnosti soudního exekutora, údaje o majetku, který je předmětem jiné činnosti soudního exekutora, údaj o zastoupení).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

 • AURA, s.r.o., informační systém Soudní exekutor,
 • EDEN, dražební portál elektronických dražeb
 • BeLa účetnictví, s.r.o., účetní,
 • CB Computers v.o.s., správce počítačové sítě,
 • Česká pošta, s.p.,
 • iDEMAX s.r.o., správce úřední desky,
 • Exekutorská komora České republiky

Další příjemci:

 • Příjemci žádostí o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Zaměstnanci Správce, ostatní účastníci exekučního řízení, osoby nahlížející na úřední desku soudního exekutora, veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, soudní znalci a jejich konzultanti při oceňování dražených věcí, zájemci o dražby prováděné v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, účastníci dražeb prováděných v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, spoluvlastníci dražených věcí, adresáti dražebních vyhlášek dle příslušných ustanovení exekučního řádu, občanského soudního řádu a prováděcích právních předpisů, subjekty provádějící dražbu spoluvlastnického podílu na dražených věcech při koordinaci dražeb.
 • Správce dále předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řádnému výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy, tj. vždy minimálně po dobu trvání exekuce nebo po dobu provádění jiné činnosti soudního exekutora. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu, po kterou je Správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy).

Podle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu (příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád) činí skartační lhůta:

u exekutorských zápisů 70 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán,

u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora nebo soudu, pokud jsou veřejnými listinami 50 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s tímto dokumentem či listinou uložen do spisovny,

u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora 10 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s tímto písemností uložen do spisovny.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zapracování osobních údajů, které je založeno na veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo oprávněném zájmu Správce dle čl. 21 GDPR.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje ÚOOÚ jsou - Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ

Sdělení účastníků exekučního řízení a třetích osob. Sdělení státních orgánů.

Odpovědi na žádosti Správce o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Lustrace Subjektu údajů ve veřejných rejstřících, katastru nemovitostí, registru vozidel, plavebním rejstříku, leteckém rejstříku, centrální evidenci obyvatel, centrální evidenci exekucí, rejstříku seznamu listin o manželském majetkovém režimu, databázi ochranných známek platných v České republice.

Lustrace Subjektu údajů prostřednictvím internetu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.