EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

GDPR - Pro současné i bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

Informace o zpracování osobních údajů pro bývalé a současné zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR")

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Pavel Tintěra, Exekutorský úřad Rakovník, se sídlem Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník, IČ: 45811423, e-mail: podatelna@eurakovnik.cz, tel. + 420 313 251 251, webové stránky: www.eurakovnik.cz (dále jen "Správce").

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jméno, adresa, e-mail: poverenec@eurakovnik.cz, tel. + 420  (dále jen "Pověřenec"). Kontaktní údaje Pověřence jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Správce www.eurakovnik.cz pod záložkou GDPR.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování

Osobní údaje současného a bývalého zaměstnance Správce a jejich rodinných příslušníků, jež jsou fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem realizace pracovněprávního smluvního vztahu se Subjektem údajů, tzn. zejména vyhodnocování žádosti o zaměstnání, jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností z pracovní smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění příslušné pracovní smlouvy a plnění právní povinnosti, vyplývající především z následujících právních předpisů:


 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (především ust. § 30, § 32, § 150, § 312, § 313 a § 316),
 • zákon č. 585/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (především ust. § 35a, § 37 a § 38),
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (především ust. § 95, § 96 a § 122),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (především ust. § 15, § 38j, § 35ba, § 35c),
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (především ust. § 12 a § 83),
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (především ust. § 10),
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (především ust. § 19 až § 27),
 • stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád (především ust. § 16, § 16a).

V případě kamerového systému je právním základem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce na zajištění bezpečnosti Exekutorského úřadu a jeho zaměstnanců a na ochraně majetku Správce. Kamerový systém zaznamenává pouze obrazový záznam. Kamerový systém zabírá centrální chodbu Exekutorského úřadu a vstupní prostor. Kamerový systém nezabírá konkrétní místo výkonu práce žádného Subjektu údajů. Přístup k přenosu a záznamu z kamerového systému mají pouze pověření zaměstnanci Správce. Záznam z kamerového systému je uchováván po dobu sedmi dní a je uchováván na paměťovém médiu zařízení. Vzhledem k výše uvedenému dochází při používání kamerového systému pouze k minimálním zásahům do práv Subjektů údajů.

V případě systému pro sledování práce na počítači je právním základem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce na zvyšování produktivity práce zaměstnanců Správce a na řádném využívání pracovních prostředků zaměstnanci Správce. Přístup k systému pro sledování práce na počítači má pouze pověřený zaměstnanec Správce. Systém pro sledování práce na počítači je využíván pouze namátkově, po omezenou dobu a není z něj pořizován záznam. Systém pro sledování práce na počítači neumožňuje nahlížet do historie činností na počítači, vždy zobrazuje pouze aktuální stav. Vzhledem k výše uvedenému dochází při používání systému pro sledování práce na počítači pouze k minimálním zásahům do práv Subjektů údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením pracovněprávního smluvního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného bydliště.
 • Údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů - kontaktní adresa, číslo telefonu (soukromé, služební), číslo faxu, e-mailová adresa (soukromá, služební).
 • Popisné údaje - údaj o dosaženém vzdělání Subjektu údajů, údaj o předchozím zaměstnání Subjektu údajů.
 • Výpis z rejstříku trestů Subjektu údajů.
 • Údaje potřebné pro výplatu mzdy Subjektu údajů - údaj o čísle bankovního účtu Subjektu údajů.
 • Údaje o manželu/manželce zaměstnance Správce potřebné, pro uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě (potvrzení o neuplatnění manželem/kou Subjektu údajů) - jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu, údaj o zaměstnavateli.
 • Údaje o dětech zaměstnance Správce, potřebné pro uplatnění daňového zvýhodnění na studující dítě - jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, potvrzení o studiu.
 • Údaje potřebné k ročnímu zúčtování daně z příjmu FO - údaje o doplňkovém penzijním spoření/penzijním připojištění Subjektu údajů, údaje o hypotečních úvěrech Subjektu údajů (číslo úvěrové smlouvy) + údaje o manželu/manželce Subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa pobytu), údaje o učiněných darech Subjektem údajů.
 • Údaje potřebné pro přihlášení/odhlášení zaměstnance zdravotní pojišťovně - údaj o zdravotní pojišťovně Subjektu údajů, číslo občanského průkazu.
 • Údaje sloužící pro vedení evidenčních listů důchodového pojištění - např. datum a místo narození, pohlaví, národnost, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, místo přechodného bydliště, případně údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění.
 • Údaj o počtu dětí zaměstnankyně, pro zjištění přesného data vzniku nároku na odchod do starobního důchodu.
 • Údaj o zdravotním postižení Subjektu údajů pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Údaj o vstupní lékařské prohlídce Subjektu údajů. Údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání.
 • V případě kamerového systému fyzická podoba Subjektu údajů.
 • Údaj o exekucích Subjektu údajů.
 • Číslo zaměstnance, evidenční číslo exekutorského koncipienta, evidenční číslo exekutorského kandidáta, osobní bezpečnostní kód k zabezpečovacímu systému Exekutorského úřadu, podpisové certifikáty.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

 • AURA, s.r.o., informační systém Soudní exekutor,
 • EDEN, dražební portál elektronických dražeb
 • BeLa účetnictví, s.r.o., účetní,
 • CB Computers v.o.s., správce počítačové sítě,
 • Česká pošta, s.p.,
 • iDEMAX s.r.o., správce úřední desky
 • Exekutorská komora České republiky

Další příjemci:

 • Pověření zaměstnanci Správce.
 • Exekutorská komora České republiky
 • V rámci výkonu pracovní činnosti jsou dále příjemci vybraných osobních údajů Subjektů údajů (jméno, příjmení, titul, pracovní zařazení) také adresáti dokumentů vyhotovených konkrétním zaměstnancem a osoby nahlížející na úřední desku soudního exekutora, například se jedná o účastníky exekučního řízení, osoby dotčené jinou činností soudního exekutora, příjemce žádostí o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, soudní znalce a jejich konzultanty při oceňování dražených věcí, zájemce o dražby prováděné v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, účastníky dražeb, prováděných v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, spoluvlastníky dražených věcí, adresáty dražebních vyhlášek dle příslušných ustanovení exekučního řádu, občanského soudního řádu a prováděcích právních předpisů, subjekty provádějící dražbu spoluvlastnického podílu na dražených věcech při koordinaci dražeb.
 • Správce dále předává osobní údaje Subjektu údajů v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část, typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a to zejména:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (především ust. § 30, § 32, § 150, § 312, § 313 a § 316),
 • zákon č. 585/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (především ust. § 35a, § 37 a § 38),
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (především ust. § 95, § 96 a § 122),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (především ust. § 15, § 38j, § 35ba, § 35c),
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (především ust. § 12),
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (především ust. § 10),
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (především ust. § 19 až § 27),
 • stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád (především ust. § 16, § 16a),
 • příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád - skartační řád (především čl. XIII odst. 2 a 3).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zapracování osobních údajů, které je založenona veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo oprávněném zájmu Správce dle čl. 21 GDPR.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje ÚOOÚ jsou - Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.