EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

PODMÍNKY NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ

V souladu s ust. § 3 odst. 2 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky
KANCELÁŘSKÉHO ŘÁDU
stanovuje soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr. Pavel Tintěra níže uvedené
PODMÍNKY NAHLÍŽENÍ DO SPISU
určené oprávněným osobám a žadatelům 

I.

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam. (§ 94 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů)

Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu. (§ 95 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu)

Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen. (§ 95 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu).

II.
Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. (§ 94 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu)

III.
Žádost o nahlédnutí do spisu musí být podána písemně. Nahlédnutí do spisů bude oprávněným osobám nebo žadatelům umožněno pouze na základě předem dohodnutého termínu oprávněné osoby či žadatele s pracovníkem exekutorského úřadu.

Termín pro nahlédnutí do spisu bude stanoven maximálně do deseti dnů ode dne vznesení požadavku oprávněné osoby či žadatele.

Nahlédnutí do spisu bude umožněno pouze v úředních dnech kromě pátku, tedy 
v pondělí a ve středu v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin a
v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin.