EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem vám předáváme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů, evidovaných Exekutorským úřadem v Rakovníku v souvislosti se zasíláním informací o nových dražbách do Vaší e-mailové schránky. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace. Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.

V následujících bodech vám sdělíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje získáváme a nastíníme vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů registrovaných zájemců o informace o nových dražbách dodržujeme následující zásady:

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Osobní údaje registrovaných zájemců jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji registrovaných uživatelů portálu, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Správce informuje registrované zájemce o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Získávání osobních údajů a (zásady při jejich zpracování)

Zpracovatel získává osobní údaje od:

registrovaných zájemců o informace o nových dražbách na portálu www.eurakovnik.cz, kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky přímo uživateli portálu, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Rozsah a účely zpracování

Osobní údaje registrovaných zájemců o informace o nových dražbách:

Povinné údaje: název e-mailové schránky

Nepovinné údaje: jméno a příjmení zájemce

dalšími identifikačními údaji mohou být: IP adresa klientem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu www.eurakovnik.cz.

Příjemci osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány dalším subjektům.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. Exekutorskému úřadu v Rakovníku

na adresu Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník

nebo do datové schránky na adrese (bude doplněno)

Oprava a změna osobních údajů

Oprava či změna zpracovaných osobních nepovinných údajů může být provedena na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce drazby@eurakovnik.cz.

Vymazání osobních údajů lze kdykoliv prostřednictvím stejného formuláře, použitého pro registraci.

Správce osobních údajů

Mgr. Pavel Tintěra, soudní exekutor
Exekutorský úřad Rakovník
Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník
tel. (+420) 313 251 251, podatelna@eurakovnik.cz