EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO - NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Přečtěte si pár informací o vymáhání výživného. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Exekutorský úřad v Rakovníku standardně vymáhá všechny typy výživného. Od 1. 7. 2021 vešel v účinnost nový zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Vedená exekuce (nebo výkon rozhodnutí soudem) za účelem vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného pro nezaopatřené dítě od Úřadu práce.

Jak exekuci zahájit?

Nejprve je třeba mít k dispozici exekuční titul, což je rozsudek soudu, jímž bylo druhému z rodičů dítěte stanovena povinnost hradit výživné na nezaopatřené dítě v konkrétní výši. Tento rozsudek je dokonce v částečně předběžně vykonatelný. Exekuční návrh je proto možné podat ihned po doručení rozsudku, pakliže dle něj není ze strany povinné osoby plněno. V exekuci lze vymáhat nejenom dlužné výživné, ale i běžné výživné, které se stane splatným v budoucnu.

Máte-li k dispozici exekuční titul, neváhejte a podejte exekuční návrh. 

Pomůžeme Vám se sepisem exekučního návrhu, veškerými jeho náležitostmi i následným podáním návrhu.

Jak exekuce probíhá?

Jakmile soudní exekutor obdrží exekuční návrh, požádá soud o pověření a nařízení exekuce. Po pověření soudem začne sám zjišťovat postižitelný majetek povinného, kterého také vyzve k dobrovolnému splnění (uhrazení) dlužného výživného.

Neuhradí-li povinný výživné dobrovolně, disponuje soudní exekutor efektivními nástroji, jak neplatícího rodiče k úhradě výživného donutit (např. pozastavením platnosti řidičského oprávnění), nebo od něj výživné vymoci (postižením bankovního účtu, srážkami ze mzdy atd.). Soudní exekutor zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce tak, aby byla provedena rychle a efektivně a výživné se co nejrychleji dostalo k nezaopatřeným dětem.

V případě vymáhání běžného výživného, může soudní exekutor vymoci až pětinásobek celkové roční výše výživného dopředu a oprávněnému dítěti jej vyplácet, jakmile se jednotlivé měsíční splátky stanou splatnými. Tímto způsobem lze zajistit pravidelný přísun výživného pro dítě.

Bude to něco stát?

Náklady exekuce samotné nese zpravidla povinný - neplatící rodič, vůči němuž je exekuce vedena. Soudní exekutor o nákladech exekuce a nákladech oprávněného (dítěte) rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce. Na základě tohoto příkazu pak náklady vymůže po povinném.

Pro využít našich služeb?

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Obrátí-li se rodič na soud s návrhem na výkon rozhodnutí, bude v návrhu muset uvést, jakým způsobem má soud výkon rozhodnutí provést, a označit postižitelný majetek povinného rodiče. 

Naopak v případě využití služeb soudního exekutora postačí podat exekuční návrh a o vše ostatní se již postará soudní exekutor. Sám zjistí, jakým postižitelným majetkem povinný disponuje a samostatně rozhodne, jaký způsob exekuce bude v daném případě nejefektivnější. Za postup v exekuce nese veškerou zodpovědnost soudní exekutor.

Na rozdíl od soudu disponuje soudní exekutor navíc ještě možností pozastavit platnost řidičského oprávnění povinného. Jedná se o velmi efektivní nástroj, jak bez vlastní exekuce a prodeje majetku donutit neplatícího rodiče k úhradě výživného.

Jak podat žádost o náhradní výživné?

Podmínkou k přiznání nároku na náhradní výživné pro nezaopatřené dítě je vedená exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí k vymožení pohledávek výživného.

Při splnění této zásadní podmínky a dalších podmínek dle zákona o náhradním výživném můžete podat žádost k Úřadu práce na vzorovém formuláři, který uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věci na svých webových stránkách zde: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne

V této žádosti je potřeba mimo jiné uvést údaje o exekuci zahrnující zejména osobu soudního exekutora, u něhož je exekuce vedena, identifikaci povinného (neplatícího rodiče) a spisovou značku exekuce, kterou naleznete na veškerých písemnostech od soudního exekutora.


Potřebujete-li poradit ohledně exekucí a exekučního řízení, kontaktujte nás.

Bližší informace k podání žádosti o náhradní výživné jsou dostupné zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/nahradnivyzivne